ANBI-gegevens 2019

1. Contactgegevens

Stichting Kinderzorg Den Haag-Rotterdam

Beukelsweg 88b

3022 GM Rotterdam

info@kinderzorgdenhaagrotterdam.nl
www.kinderzorgdenhaagrotterdam.nl
KvK-nummer: 41160492
RSIN: 811356929

2. Doelstelling

De doelstelling van de stichting is:

Het werk te ondersteunen van de jeugdwelzijnszorg in de provincie Zuid-Holland in het algemeen en van de te ’s-Gravenhage gevestigde stichtingen “Stichting Bureau Jeugdzorg Haaglanden” en “ Stichting Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland” en de te Rotterdam gevestigde stichting “Stichting Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam” in het bijzonder.

3.Beleid

De stichting tracht haar doelstelling op de volgende wijze te bereiken:

Zoals vastgelegd in het Beleidsplan 2016 t/m 2020 van de stichting wordt de bovenvermelde steun verleend, zulks op verzoek van betrokkenen, in de vorm van een financiële bijdrage, hetzij eenmalig, hetzij in de vorm van een jaarlijkse bijdrage voor een beperkt aantal jaren.

Voor het indienen van een verzoek voor een financiële bijdrage dient men over het algemeen gebruik te maken van door de stichting gebruikte standaardformulieren.

Bij de beoordeling door het bestuur der stichting voor het toekennen van een financiële bijdrage wordt vooral gelet, of het in het belang van de jeugdwelzijnszorg is en of de mogelijkheid bestaat (mede) bij andere subsidiënten aan te kloppen. Voorts worden er in gemelde standaardaanvraagformulieren relevante gegevens en stukken opgevraagd , zoals een begroting van het te financieren project, statuten van de aanvrager, uittreksels van de Kamer van Koophandel, namen van eventuele andere subsidiënten.

Aanvragen door natuurlijke personen of gezinnen worden over het algemeen niet gehonoreerd. Voorts worden de gehonoreerde aanvragen geëvalueerd.

Aangezien de stichting een vermogensfonds is, houdt zij zich niet bezig met fondsenwerving.

Het vermogen van de stichting wordt op de volgende wijze beheerd:
Door het bestuur met bijzondere bevoegdheden en verplichtingen van de penningmeester(s), zoals vastgelegd in een daartoe door het bestuur opgesteld reglement.

Het vermogen van de stichting wordt op de volgende wijze besteed:
Zoals vastgelegd in voormeld Beleidsplan is het streven van het bestuur er niet op gericht het vermogen te besteden, doch louter de opbrengsten daarvan te besteden in het kader van haar doelstelling, behoudens in uitzonderlijke gevallen.

4. Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
1. Aad Romijn in de functie van voorzitter;
2. Remco Tielemans in de functie van secretaris;
3. Klazien van Zwieten in de functie van penningmeester;
4. Michiel Goris in de functie van tweede penningmeester;
5. Lisa Hoette in de functie van bestuurslid;
6. Sharif Abdoel Wahid in de functie van bestuurslid.

Het beloningsbeleid van de stichting luidt als volgt:

Volgens artikel 4 lid 6 van de statuten van de stichting genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De stichting heeft geen medewerkers in dienst.

5. Activiteiten

De stichting heeft in het afgelopen boekjaar 2018 de volgende subsidies verstrekt:

Project Stichting Begeleid Wonen BW 41
2018
Stichting B4You – Kwaliteitsinstrument mentoring
€11.737,-
Stichting Schott in de Rose – Producties project Griezelgeh
eim
€ 5.000,-
Project Delftse Vak activiteiten kinderzomerfeest
€ 2.500,-
Vrienden OLS de Recon aanleg verkeersplein
€2.500,-
Project Haagse Hopjes Transvaal zomeractiviteiten
€5.000,-
Project Buddy’s voor Bikkels
€7.500.-
Stg Enver Pleegzorgkamp 2018
€2.000.-
Stg Kennispoint weekendschool Den Haag
€5.000,-
Project stg ASVZ vakantie activiteiten verstandeli
jk en meervoudig gehandicapten
€3.375,-
Werkweek leerlingen De Piramide
€400,-
Project Jeugd vakantieloket
€10.000,-
Stg Sahne project De Leeskoning
€1.200,-
Vitalis Maatjesproject
€10.000,-
Project Meedoen Gouda
€5.000,-
Project Schuldhulpmaatje Den Haag Jong
€8.000,-
Project My body my rules
€5.000,-
Project 100 Babystartpakketten
€5.000,-
Project Resto van Harte
€10.000,-
Project Buddy’s voor Bikkels
€5.000,-
Project Blije Gift levensmiddelen bonnen
€5.600,-
Jeugdsportfonds Rotterdam
€15.000,-
B4You Maatjesproject
€10.000,-
Project Stichting Begeleid Wonen BW 41
€16.000,-
JIT Kerstpakketten 2018
€2.500,-
TOTAAL €151.812,00
Vrijval Restitutie project Meedoen Gouda – €5.000,00
 Restitutie project Pleegzorgkamp 2018  – €147,00
TOTAAL
  €146.665,00

6. Financiën

a. De staat van baten en lasten van de stichting over het boekjaar 2017 luidt als volgt:

2018
Financiële baten 8
-146.718
Financiële lasten 9
2.661
Lasten
Afschrijvingen materiële vaste activa 10
Algemene kosten 11 9.930
Bedrijfsresultaat
verstrekte subsidies 12
-146.665
2018
Resultaatbestemming
overig reserve -305.974

b. De stichting heeft het voornemen in het boekjaar 2019 de volgende bestedingen te doen:
subsidie te verlenen aan projecten conform de statuten afhankelijk van de ontvangen aanvragen voor subsidie.

Datum: 1 juli 2019