ANBI-gegevens 2022

1. Contactgegevens

Stichting Kinderzorg Den Haag-Rotterdam
Laan van eik en duinen 144A
2564 GW Den Haag
info@kinderzorgdenhaagrotterdam.nl
www.kinderzorgdenhaagrotterdam.nl
KvK-nummer: 41160492
RSIN: 811356929

2. Doelstelling

De doelstelling van de stichting is:

Het werk te ondersteunen van de jeugdwelzijnszorg in de provincie Zuid-Holland in het algemeen en van de te ’s-Gravenhage gevestigde stichtingen “Stichting Bureau Jeugdzorg Haaglanden” en “ Stichting Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland” en de te Rotterdam gevestigde stichting “Stichting Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam” in het bijzonder.

3.Beleid

De stichting tracht haar doelstelling op de volgende wijze te bereiken:

Zoals vastgelegd in het Beleidsplan 2021 t/m 2025 van de stichting wordt de bovenvermelde steun verleend, zulks op verzoek van betrokkenen, in de vorm van een financiële bijdrage, hetzij eenmalig, hetzij in de vorm van een jaarlijkse bijdrage voor een beperkt aantal jaren.

Voor het indienen van een verzoek voor een financiële bijdrage dient men over het algemeen gebruik te maken van door de stichting gebruikte standaardformulieren.

Bij de beoordeling door het bestuur der stichting voor het toekennen van een financiële bijdrage wordt vooral gelet, of het in het belang van de jeugdwelzijnszorg is en of de mogelijkheid bestaat (mede) bij andere subsidiënten aan te kloppen. Voorts worden er in gemelde standaardaanvraagformulieren relevante gegevens en stukken opgevraagd , zoals een begroting van het te financieren project, statuten van de aanvrager, uittreksels van de Kamer van Koophandel, namen van eventuele andere subsidiënten.

Aanvragen door natuurlijke personen of gezinnen worden over het algemeen niet gehonoreerd. Voorts worden de gehonoreerde aanvragen geëvalueerd.

Aangezien de stichting een vermogensfonds is, houdt zij zich niet bezig met fondsenwerving.

Het vermogen van de stichting wordt op de volgende wijze beheerd:
Door het bestuur met bijzondere bevoegdheden en verplichtingen van de penningmeester(s), zoals vastgelegd in een daartoe door het bestuur opgesteld reglement.

Het vermogen van de stichting wordt op de volgende wijze besteed:
Zoals vastgelegd in voormeld Beleidsplan is het streven van het bestuur er niet op gericht het vermogen te besteden, doch louter de opbrengsten daarvan te besteden in het kader van haar doelstelling, behoudens in uitzonderlijke gevallen.

4. Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
1. Aad Romijn in de functie van voorzitter;
2. Lisa Hoette in de functie van secretaris;
3. Sharif Abdoel Wahid in de functie van secretaris;
4. Johan Bosters in de functie van penningmeester;
5. Alida Vreden-Cyrus in de functie van bestuurslid;

Het beloningsbeleid van de stichting luidt als volgt:

Volgens artikel 4 lid 6 van de statuten van de stichting genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De stichting heeft geen medewerkers in dienst.

5. Activiteiten

De stichting heeft in het afgelopen boekjaar 2022 de volgende subsidies verstrekt:

Stg B4You – Benefits for Kids 2020-2022                     € 10.000,00
Stichting Vitalis  Plan Den Haag                                    € 10.000,00
Jeugdvakantieloket                                                          € 11.550,00
Stg Weekje Weg – Sociale vakanties                              €   3.000,00
Stg Sahne – Leeskoning                                                   €   5.500,00
Jong Perspectief – Maatjes en Mentor                          € 10.000,00
Stg Puzzelstuk – Leiden                                                   €  10.000,00
Handicap.nl – Buddies                                                     €    5.000,00
Stg Enver – pleegzorgkampen en pleegzorgdag          € 10.000,00
De Mussen – Huiswerkbegeleiding                                €   6.500,00
Stg Bij1 Spoorwijk                                                             €   5.000,00
Transvaal  – Haagse Hopjes                                             €   5.000,00
Stg Hartig – opvang kinderen Oekraïne                         € 25.000,00
Stg Jess – Project Because You Care                       retour -7.500,00  
Peter Faber Stichting – Misdaad preventie progr.       €   2.500,00
Delftse Vakantie Activiteiten                                           €   3.000,00
Stg Jess – kerstpakkettenactie                                         €   2.500,00
Stg Burgerinitiatief – Pakketten                                       €   3.000,00
Stg Orenda – Aandacht voor Elkaar                                €   2.500,00
Stg JIJ Kinderen en jongeren met een eetstoornis       €   2.500,00
Nat. Fonds Kinderhulp – Actie Pepernoot 2022            €   5.000,00
 Stg Buddy Netwerk – Buddy’s voor Bikkels                   € 10.000,00
Move leerlijn                                                                       € 10.000,00
IMC Weekendschool – Rotterdam en Den Haag           € 15.000,00

Totaal                                                                                 € 165.050.00

 

6. Financiën

De staat van baten en lasten van de stichting over het boekjaar 2022 luidt als volgt:   

Financiële baten                                                                                         -127.265
Financiële lasten                                                                                              2.175
                                                                                                                       -129.440
________________________________________________________________________________
Lasten
________________________________________________________________________________
Afschrijvingen materiele vaste activa                                                                   0
________________________________________________________________________________
Algemene kosten                                                                                            10.718
________________________________________________________________________________
Som der bedrijfslasten                                                                                   10.718
Bedrijfsresultaat                                                                                           -140.158
________________________________________________________________________________
Verstrekte subsidies                                                                                     165.050
Resultaat                                                                                                        -305.208
________________________________________________________________________________
Resultaatsbestemming
________________________________________________________________________________
Overige reserve                                                                                            -305.208

 

b. De stichting heeft het voornemen in het boekjaar 2023 de volgende bestedingen te doen:
subsidie te verlenen aan projecten conform de statuten afhankelijk van de ontvangen aanvragen voor subsidie.

Datum: 1 juni 2023