Publieksversie beleidsplan 2016-2020

De stichting Kinderzorg Den Haag-Rotterdam is voortgekomen uit voogdijverenigingen “Vereniging Kinderzorg” uit Den Haag en de “Vereniging Kinderzorg Rotterdam” uit Rotterdam. Deze voogdijverenigingen waren op hun beurt weer de uitkomsten van de fusie van verschillende voogdijinstellingen, vaak op kerkelijke of levensbeschouwelijke grondslag die in de regio’s Haaglanden en Rijnmond bestonden. Deze voogdijinstellingen verleenden zorg aan minderjarigen, daar waar de ouderlijke zorg tekort schoot. Dat gold voor wezen, maar ook voor kinderen die onder toezicht stonden of van wie de ouders uit de ouderlijke macht ontzet waren.

Toen deze voogdijtaken werden gecentraliseerd en ondergebracht bij de regionale Bureaus Jeugdzorg, werden de vermogens van beide verenigingen ondergebracht bij twee steunstichtingen, die per 2011 statutair zijn gefuseerd tot de Stichting Kinderzorg Den Haag-Rotterdam. Deze stichting beheert een vermogensfonds. De baten van dit fonds worden aangewend om de jeugdwelzijnszorg in Den Haag en Rotterdam, en de regio daaromheen, te ondersteunen.

Uit de opbrengsten van het fonds worden financiële aanvragen gehonoreerd ten behoeve van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Deze aanvragen worden gedaan door jeugdwelzijnsorganisaties in de breedste zin van het woord, werkzaam in de provincie Zuid-Holland. Dit kunnen zorginstellingen, welzijnsinstellingen, sociaal-culturele instellingen, scholen of verenigingen zijn die zich inzetten voor het welzijn van kinderen en jongeren. Bij voorkeur zijn dat kinderen en jongeren in een bedreigde of kwetsbare opgroeisituatie, zoals armoede, instabiele thuissituatie, onderwijsachterstand of handicap.

Tweemaal per jaar komt het bestuur van de stichting Kinderzorg bijeen en beoordeelt de binnengekomen aanvragen. Bij die beoordeling hanteert het bestuur onder meer de volgende criteria:
– aanvraag is in het belang van het jeugdwelzijn of de jeugdwelzijnszorg, en bij voorkeur vindt directe steun plaats aan jeugdigen zelf, niet aan organisaties of professionals;
– aanvraag wordt gedaan bij en toegekend door meerdere subsidiënten, zoals fondsen of gemeentelijke of rijksoverheden;
– aanvragen van exploitatie- of onderhoudskosten van reeds bestaande projecten of voorzieningen worden bij voorkeur niet gehonoreerd;
– aanvragen door natuurlijke personen of gezinnen worden niet gehonoreerd;
– aanvragen waarbij de aanvragers zelf als uitvoerend professional betrokken zijn, worden niet gehonoreerd.

Als de aanvraag wordt gehonoreerd of gedeeltelijk gehonoreerd, verlangt het bestuur van de stichting Kinderzorg een evaluatie en financiële afrekening na afloop en bij meerjarige projecten soms een tussentijdse evaluatie.

De stichting Kinderzorg is een instelling met ANBI-status. De stichting is lid van het Haags Fondsen Overleg (HAFO) en de Vereniging Rotterdamse Fondsen. Via het Haags Fondsen Overleg draagt de stichting Kinderzorg ook bij aan het Haagse Jeugdvakantieloket.