Publieksversie beleidsplan 2021 – 2025

Geschiedenis van de Stichting Kinderzorg Den Haag-Rotterdam
De Stichting Kinderzorg Den Haag-Rotterdam is voortgekomen uit voogdijverenigingen “Vereniging Kinderzorg” uit Den Haag en de “Vereniging Kinderzorg Rotterdam” uit Rotterdam. Deze voogdijverenigingen waren op hun beurt weer de uitkomsten van de fusie van verschillende voogdijinstellingen, vaak op kerkelijke of levensbeschouwelijke grondslag, die in de regio’s Haaglanden en Rijnmond bestonden. Deze voogdijinstellingen verleenden zorg aan minderjarigen, daar waar de ouderlijke zorg tekort schoot. Dat gold voor wezen, maar ook voor kinderen die onder toezicht stonden of van wie de ouders uit de ouderlijke macht ontzet waren.

Toen deze voogdijtaken werden gecentraliseerd en ondergebracht bij de regionale Bureaus Jeugdzorg, werden de vermogens van beide verenigingen ondergebracht bij twee steunstichtingen, die per 2011 statutair zijn gefuseerd tot de Stichting Kinderzorg Den Haag-Rotterdam. Deze stichting beheert een vermogensfonds. De baten van dit fonds worden aangewend om de jeugdwelzijnszorg in Den Haag en Rotterdam, en de regio daaromheen, te ondersteunen.

Doelstellingen van de stichting
Uit de opbrengsten van het fonds worden financiële aanvragen gehonoreerd ten behoeve van kinderen en jongeren. Deze aanvragen worden gedaan door jeugdwelzijnsorganisaties in de breedste zin van het woord, werkzaam in de provincie Zuid-Holland. Dit kunnen zorginstellingen, welzijnsinstellingen, sociaal-culturele instellingen, scholen of verenigingen zijn die zich inzetten voor het welzijn van kinderen en jongeren. Bij voorkeur zijn dat kinderen en jongeren in een bedreigde of kwetsbare opgroeisituatie, zoals armoede, instabiele thuissituatie, onderwijsachterstand of handicap.

In de achterliggende jaren na de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in 2015 heeft de stichting gemerkt dat een groter gedeelte van de aanvragen afkomstig is van professionele zorg- en welzijnsstichtingen. Ten behoeve van hun maatschappelijke doelstelling zoeken zij aanvullende financiering, waar de financiële bijdrage van de gemeentelijke overheid niet toereikend is. Daarnaast zijn aanvragen door meer kleinschalige en minder professionele verenigingen, scholen, wijkpartijen etc. blijven binnenkomen. Het bestuur zoekt bij de toekenning van alle soorten aanvragen naar een balans, zodat beide type aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Daarbij stelt de stichting aan professionele partijen hogere eisen ten aanzien van de kwaliteit van het projectplan.

Fondsbeheer
De stichting beheert een fonds om daarmee de doelstelling van de stichting te verwezenlijken. Opbrengsten uit rente, dividenden en koerswinst bij verkoop zijn de baten waaruit aanvragen kunnen worden toegekend. Zo nodig wordt het vermogen aangesproken. Het fonds is belegd conform het beleggingsstatuut, vastgesteld bij vergadering van d.d. 8 april 2015. Dit statuut zal periodiek geactualiseerd worden.

Bij de keuze van beleggingsobjecten worden gevolgen voor mens (kind) en milieu meegewogen.

Werkwijze van de stichting
Tweemaal per jaar, begin april en eind september, komt het bestuur van de Stichting Kinderzorg Den Haag-Rotterdam bijeen en beoordeelt de binnengekomen aanvragen. Bij die beoordeling hanteert het bestuur onder meer de volgende criteria:
– aanvraag is in het belang van het jeugdwelzijn of de jeugdwelzijnszorg, en bij voorkeur vindt directe steun plaats aan jeugdigen zelf, niet aan organisaties of professionals;
– aanvraag wordt gedaan bij en toegekend door meerdere subsidiënten, zoals fondsen of gemeentelijke of rijksoverheden;
– aanvragen van exploitatie- of onderhoudskosten van reeds bestaande projecten of voorzieningen worden bij voorkeur niet gehonoreerd;
– aanvragen door natuurlijke personen of gezinnen worden niet gehonoreerd;
– aanvragen waarbij de aanvragers zelf als uitvoerend professional betrokken zijn, worden niet gehonoreerd.

Als de aanvraag wordt gehonoreerd of gedeeltelijk gehonoreerd, verlangt het bestuur van de Stichting Kinderzorg Den Haag-Rotterdam een evaluatie en financiële afrekening na afloop of na afloop van het boekjaar waarin het project is uitgevoerd en bij meerjarige projecten soms een tussentijdse evaluatie.

De Stichting Kinderzorg Den Haag-Rotterdam is een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft de ANBI-status. De stichting is lid van het Haags Fondsen Overleg (HAFO) en de Vereniging Rotterdamse Fondsen. Via het Haags Fondsen Overleg draagt de stichting Kinderzorg ook bij aan het Haagse Jeugdvakantieloket.

Het bestuur van de stichting
Het bestuur van de stichting bestaat statutair uit ten minste vijf personen. De leden hebben zitting voor vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor nog eens vier jaar. Bij het vervullen van een vacature wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met een diverse samenstelling van het bestuur. Het bestuur streeft naar een samenstelling die een afspiegeling is van de bevolking van de regio. Tenslotte wil het bestuur binnen haar leden expertise op zowel het terrein van jeugdwelzijn als het terrein van fondsbeheer aanwezig hebben.

Het bestuur wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris en een administrateur. Jaarlijks laat de stichting de financiële stukken controleren door een accountant. Het bestuur streeft ernaar de bestuurs- en beheerskosten te minimaliseren. Conform de vereisten voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) besteedt de stichting ten minste 90% van haar uitgaven ten behoeve van het statutaire doel.