ANBI-gegevens 2017

1. Contactgegevens

Stichting Kinderzorg Den Haag-Rotterdam
Virulyplein 11b
3022 ZH Rotterdam
info@kinderzorgdenhaagrotterdam.nl
www.kinderzorgdenhaagrotterdam.nl
KvK-nummer: 41160492
RSIN: 811356929

2. Doelstelling

De doelstelling van de stichting is:

Het werk te ondersteunen van de jeugdwelzijnszorg in de provincie Zuid-Holland in het algemeen en van de te ’s-Gravenhage gevestigde stichtingen “Stichting Bureau Jeugdzorg Haaglanden” en “ Stichting Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland” en de te Rotterdam gevestigde stichting “Stichting Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam” in het bijzonder.

3.Beleid

De stichting tracht haar doelstelling op de volgende wijze te bereiken:

Zoals vastgelegd in het Beleidsplan 2016 t/m 2020 van de stichting wordt de bovenvermelde steun verleend, zulks op verzoek van betrokkenen, in de vorm van een financiële bijdrage, hetzij eenmalig, hetzij in de vorm van een jaarlijkse bijdrage voor een beperkt aantal jaren.

Voor het indienen van een verzoek voor een financiële bijdrage dient men over het algemeen gebruik te maken van door de stichting gebruikte standaardformulieren.

Bij de beoordeling door het bestuur der stichting voor het toekennen van een financiële bijdrage wordt vooral gelet, of het in het belang van de jeugdwelzijnszorg is en of de mogelijkheid bestaat (mede) bij andere subsidiënten aan te kloppen. Voorts worden er in gemelde standaardaanvraagformulieren relevante gegevens en stukken opgevraagd , zoals een begroting van het te financieren project, statuten van de aanvrager, uittreksels van de Kamer van Koophandel, namen van eventuele andere subsidiënten.

Aanvragen door natuurlijke personen of gezinnen worden over het algemeen niet gehonoreerd. Voorts worden de gehonoreerde aanvragen geëvalueerd.

Aangezien de stichting een vermogensfonds is, houdt zij zich niet bezig met fondsenwerving.

Het vermogen van de stichting wordt op de volgende wijze beheerd:
Door het bestuur met bijzondere bevoegdheden en verplichtingen van de penningmeester(s), zoals vastgelegd in een daartoe door het bestuur opgesteld reglement.

Het vermogen van de stichting wordt op de volgende wijze besteed:
Zoals vastgelegd in voormeld Beleidsplan is het streven van het bestuur er niet op gericht het vermogen te besteden, doch louter de opbrengsten daarvan te besteden in het kader van haar doelstelling, behoudens in uitzonderlijke gevallen.

4. Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
1. Aad Romijn in de functie van voorzitter;
2. Nelleke Fontein in de functie van vicevoorzitter;
3. Remco Tielemans in de functie van secretaris;
4. Klazien van Zwieten in de functie van penningmeester;
5. Michiel Goris in de functie van tweede penningmeester;
6. Wieneke Verweij in de functie van bestuurslid.

Het beloningsbeleid van de stichting luidt als volgt:

Volgens artikel 4 lid 6 van de statuten van de stichting genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De stichting heeft geen medewerkers in dienst.

5. Activiteiten

De stichting heeft in het afgelopen boekjaar 2016 de volgende subsidies verstrekt:

<deze pagina is onder constructie>

 

2016
 Project Speellocatie BS Het Kristal € 8.000,00
 Bijdrage Jeugdvakantieloket 2016 € 8.500,00
 Project Stg. Delftse Vakantie Activiteiten – kinderzomerfeest 2016 € 2.500,00
 Project Vakantie Activiteiten ASVZ Sliedrecht € 3.225,00
 Project Spel en Hulpmiddelen Stg Xtra Plus € 2.200,00
 Project Flexus Jeugdplein pleegzorgkampen € 2.000,00
 Project Stg JIJ – Broodnodig € 2.500,00
 Stg SHM project schuldhupmaatje € 5.000,00
 Stg Best project Sinterklaasintocht € 750,00
 Stg Benefits for Girls –  mentor project € 5000,00
 Project Stg Vitalis Maatjes € 10.000,00
 Porject Zebra Xtra Plus – kerstpakkettenactie JIT € 2000,00
 Bewonersorganisatie de Paraplu project dino’s in de wijk € 200,00
 Stg Maaszicht – project adoptie jongeren € 5.000,00
 JustaBreak – project vrijwilligers coördinator € 3.360,00
 Bureau Jeugdzorg project Sinterklaasfeest € 3.750,00
 Project Leren Participeren – Stg Fier € 10.000,00
€ 73.985,00
vrijval
 Restitutie project ervaringsdeskundige -€ 7864,00
 Restitutie Project Flexus Jeugdzorg pleegzorgkampen  – 12,00

Totaal € 66.109,00

 

6. Financiën

a. De staat van baten en lasten van de stichting over het boekjaar 2016 luidt als volgt:

2016
Financiële baten 8 86.492
Financiële lasten 9 -1.777
84.715
Lasten
Afschrijvingen materiële vaste activa 10 342
Algemene kosten 11 13.597
Som der bedrijfslasten 13.939
Bedrijfsresultaat 70.776
verstrekte subsidies 12 66.109
Resultaat 4667
2016
Resultaatbestemming
overig reserve

b. De stichting heeft het voornemen in het boekjaar 2017 de volgende bestedingen te doen:
subsidie te verlenen aan projecten conform de statuten afhankelijk van de ontvangen aanvragen voor subsidie.

Datum: 27 juni 2017